Algemene Voorwaarden

BOXrentals bv – Algemene Voorwaarden

 1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door BOXrentals bv gesloten overeenkomsten, de totstandkoming daarvan en voorts op alle door BOXrentals bv uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.

1.2 Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uit gesloten.

 1. DEFINITIES

Wordt in deze voorwaarden verstaan :

2.1 Wederpartij : ieder persoon of rechtspersoon die met BOXrentals bv een overeenkomst afsluit of wenst af te sluiten.

2.2 Verhuur van zaken : Zowel de verhuur als de feitelijke ter beschikking stelling aan de wederpartij van zaken (apparatuur en accessoires) opgenomen in de door BOXrentals bv uitgegeven prijslijst, alsmede de verhuur en feitelijke ter beschikking stelling aan de wederpartij door BOXrentals bv van studiofaciliteiten.

2.3 Te leveren diensten : het ter beschikking stellen van ruimten, het ter beschikking stellen van personeel.

2.4 Prijslijst: de laatste door BOXrentals bv uitgegeven prijslijst, waarin opgenomen en vermeld de door BOXrentals bv te verhuren zaken en te leveren diensten met bijbehorende vrijblijvende prijsstelling, exclusief BTW.

2.5 Huurperiode : minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur door de Wederpartij of gemachtigde in ontvangst wordt genomen en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt in het magazijn van BOXrentals bv.

 1. AFWIJKINGEN EN WIJZIGINGEN

3.1 Wijzigingen in de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, van welke aard dan ook, zijn onverminderd het bepaalde in artikel 3.2 – slechts geldig indien deze schriftelijk door BOXrentals bv en de Wederpartij zijn overeengekomen.

3.2 BOXrentals bv is tot aan het moment van levering of feitelijke ter beschikking stelling van de zaken te allen tijde gerechtigd de prijs te wijzigen indien één of meer prijsbestanddelen zich wijzigt of indien BOXrentals bv geconfronteerd wordt met verhoging van de materiaalprijzen, loonkosten, invoer- en/of uitvoerrechten en/of heffingen van welke aard dan ook, valutawijzigingen inbegrepen.

3.3 Afwijkingen van (gedeelten van) deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien ze door BOXrentals bv en de Wederpartij schriftelijk zijn overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarvoor ze zijn aangegaan.

 1. OFFERTES EN ORDERS

4.1 Alle door BOXrentals bv uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend tenzij uit de offerte anders blijkt.

4.2 De prijzen vermeld in de prijslijst, zijn vrijblijvend en exclusief BTW. BOXrentals bv is gerechtigd deze prijzen aan te passen conform artikel 3.2.

4.3 Voor zoveel mogelijk zal BOXrentals bv orders schriftelijk bevestigen. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven, tenzij binnen de vijf dagen na verzending hiertegen schriftelijk bezwaar is ontvangen.

 1. OVERMACHT

5.1 In geval van overmacht is BOXrentals bv naar keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst te annuleren, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder dat de Wederpartij jegens BOXrentals bv aanspraak kan maken op enige vergoeding.

5.2 Van overmacht aan de zijde van BOXrentals bv is in ieder geval sprake, indien zij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt volledig en/of tijdig aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst, of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van oorlog, oorlogsschade, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, natuurrampen, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storing in de levering van energie, niet tijdige afneming van gekochte zaken, daarvoor benodigde grondstoffen er/of hulpmaterialen, alles zowel in ons bedrijf als bij derden van wie BOXrentals bv de zaak en/of de benodigde materialen en/of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij de opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer en voorts alle overige oorzaken die buiten de schuld of risico BOXrentals bv ontstaan. Deze opsomming is niet-exhaustief.

 1. BETALINGEN EN VERZUIM

6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen contant te geschieden.

6.2 Indien betaling op factuur is overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen de acht dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk andere betalingscondities zijn overeengekomen.

6.3 De betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en daarna in mindering van de oudste openstaande hoofdsom en de lopende rente.

6.4 Bij overschrijding van de in art. 6.2 genoemde termijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is deze 1 % rente per maand verschuldigd op het volledige factuurbedrag, ingaande van de datum van opeisbaarheid van de prijs. Indien deze intrest zou worden verminderd, zal steeds minimaal de intrest voorzien in de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van kracht zijn.

6.5 De Wederpartij is niet bevoegd op de prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op BOXrentals bv in mindering te brengen.

6.6 Bij overschrijding van de in art. 6.2 genoemde termijn is de wederpartij eveneens een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de hoofdsom verschuldigd, met een minimum van 75,00 EUR, dit alles zonder enige ingebrekestelling, onverminderd het recht van BOXrentals bv de werkelijke kosten te vorderen van de Wederpartij, zoals deze kunnen blijken uit door BOXrentals bv over te leggen bewijzen.

6.7 Indien de Wederpartij niet voldoet aan enige op hem jegens BOXrentals bv rustende verplichting uit de overeenkomst, daarmee samenhangende overeenkomsten, daarvoor of daarna gesloten overeenkomsten, of indien BOXrentals bv in redelijkheid mag vermoeden dat de Wederpartij in de toekomst niet aan enige verplichting als hierboven bedoeld, zal voldoen, of zal kunnen voldoen, heeft BOXrentals bv naar keuze het recht om:

– Betaling vooraf, of behoorlijke zekerheid van betaling, dan wel onmiddellijke betaling bij de levering te eisen voor betalingsverplichtingen uit alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten;

– Leveringen (als ook de aanmaak en de bewerking van voor de levering bestemde zaken) op te schorten, onverminderd het recht van BOXrentals bv gelijktijdig of latere zekerheidsstelling voor de betaling te vorderen;

– De desbetreffende overeenkomst geheel voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden;

– Eén of meer of alle lopende koopovereenkomsten ten aanzien waarvan de Wederpartij niet in gebreke is geheel of voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht van BOXrentals bv om van de Wederpartij volledige vergoeding van schade te vorderen.

6.8 Indien BOXrentals bv door de Wederpartij niet in de gelegenheid wordt gesteld de overeengekomen prestatie te verrichten, is BOXrentals bv gerechtigd tot onmiddellijke opvordering van de overeengekomen prijs, zonder dat de wederpartij nadien enig recht kan doen gelden op nakoming van de overeenkomst.

 1. GESCHILLEN TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

7.1 Op alle overeenkomsten tussen BOXrentals bv en de Wederpartij is Belgisch recht van toepassing. Bij alle geschillen zijn enkel de rechtscolleges van het arrondissement Antwerpen Afdeling Mechelen bevoegd, ook indien de Wederpartij in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zal aanwijzen. BOXrentals bv behoudt zich evenwel het recht voor een geschil met een buitenlandse Wederpartij te doen beslissen voor een buitenlands bevoegde rechter.

 1. BIJZONDERE BEPALINGEN

8.1 Voor zover de hieronder staande bijzondere bepalingen inzake verhuur van zaken. verkoop en levering van diensten in strijd zijn met de bovenvermelde algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, prevaleren de bijzondere bepalingen.

 1. BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE VERHUUR VAN ZAKEN

9.1 De hierna volgende bepalingen hebben betrekking op de zaken die in de tussen BOXrentals bv en de Wederpartij te sluiten verhuurovereenkomst nader zijn gespecificeerd op basis van de lijst van zaken, opgenomen in de prijslijst of in de offerte.

9.2 Tenzij tussen de partijen andere prijzen zijn overeen gekomen, wordt de tussen BOXrentals bv en de Wederpartij geldende prijzen berekend volgens de prijsstelling zoals is opgenomen in de voor dat moment geldende prijslijst.

9.3 Bij overschrijding van de huurtermijn worden automatisch extra huurdagen aangerekend, onverminderd het recht van BOXrentals bv om, indien door overschrijding van de huurtermijn schade ontstaat, volledige schadevergoeding van de Wederpartij te vorderen.

9.4 Ten aanzien van de geschiktheid van haar producten voor de door de Wederpartij vooropgestelde doeleinden, verstrekt BOXrentals bv geen garantie. Evenmin is zij ter zake aansprakelijk, tenzij voornoemde geschiktheid door BOXrentals bv vooraf uitdrukkelijk is bevestigd. De Wederpartij is verplicht de geschiktheid van de zaken voor zijn specifieke doeleinden zelf te onderzoeken. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade welke mocht ontstaan bij of ten gevolge van het gebruik van de goederen wordt uitgesloten.

9.5 De Wederpartij zal gehuurde goederen gebruiken conform de gebruiksaanwijzingen van het materiaal en in overeenstemming met hun normaal doel. Schade, direct of indirect, veroorzaakt door het gebruik buiten deze bepalingen valt steeds ten laste van de Wederpartij.

 1. LEVERING/ HET TER BESCHIKKING STELLEN BIJ VERHUUR

10.1 Alle materialen en/of apparatuur worden in perfecte staat van onderhoud geleverd. De Wederpartij is verplicht alle gehuurde materialen en apparatuur bij levering/terbeschikkingstelling te controleren op volledigheid, conditie en werking.

10.2 Uit ontvangst door de Wederpartij van de materialen en/of apparatuur vloeit voort dat de Wederpartij het gehuurde heeft gecontroleerd en dat alle gehuurde zaken in orde en conform de overeenkomst zijn.

10.3 Bij de huur van goederen worden ook de vereiste veiligheidsmaterialen ter beschikking gesteld. Het is de verantwoordelijkheid van de Wederpartij deze al dan niet mee te nemen en/of te gebruiken. BOXrentals bv kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard ook en veroorzaakt door wie ook, als gevolg van het niet respecteren van de veiligheidsreglementering of het gebruik van veiligheidsmaterialen. Het is de verantwoordelijkheid van de Wederpartij te voldoen aan de reglementering rond veiligheid op het werk, arbeidsvoorwaarden en de arbeidsongevallen.

 1. VERPLICHTINGEN WEDERPARTIJ

11.1 De Wederpartij is verplicht om gedurende de periode van de verhuur tot op het moment van de feitelijke terugbezorging aan BOXrentals bv, als een goed huisvader voor de zaken te zorgen.

11.2 De Wederpartij dient dagelijks het oliepeil van motoren te controleren en er indien nodig de geschikte oliën aan toe te voegen. De Wederpartij dient degelijk en de juiste brandstoffen te gebruiken.

11.3 De Wederpartij dient het periodiek onderhoud van de gehuurde materialen en/of apparatuur te doen volgens de onder houds voorschriften.

11.4 De Wederpartij moet de gehuurde materialen en/of apparatuur correct gebruiken en uitsluitend aanwenden waarvoor ze dienen.

11.5 De Wederpartij is ertoe verplicht het gehuurde materiaal te beschermen tegen overbelasting en beschadiging.

11.6 De gehuurde materialen en/of apparatuur dient in dezelfde staat, zoals ontvangen teruggebracht worden. De Wederpartij is ten allen tijde aansprakelijk voor de teruggave onverminderd zijn verhaal op derden voor ieder verlies, beschadiging, minderwaarde, verontreiniging.

11.7 Bij schade en/of verontreiniging zullen herstellingskosten, vervangingskosten, revisiekosten en/of poetskosten worden aangerekend, nodig om het materiaal in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. De Wederpartij is verplicht om deze kosten te voldoen aan BOXrentals bv op basis van het geldend uurtarief. De door het hierboven vermelde, geblokkeerde huurtijd zal door BOXrentals bv eveneens voor 50% aan de Wederpartij worden doorgerekend.

11.8 De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, vervangingsschade daaronder begrepen, uit welke oorzaak ook ontstaan, aan de verhuurde zaken opgekomen tijdens de duur van de huurovereenkomst totdat de goederen aan BOXrentals bv zijn terugbezorgd.

11.9 Het is aan de Wederpartij niet toegestaan de verhuurde zaken aan derden onder te verhuren, uit te lenen of op andere wijze feitelijk af te staan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

11.10 Het is aan de Wederpartij niet toegestaan om rechten uit de verhuur- overeenkomst aan derden over te dragen.

11.11 De Wederpartij is verplicht om voorafgaand schriftelijke toestemming van BOXrentals bv te vragen, indien de verhuurde zaken aan een groter risico op schade dan bij normaal gebruik blootstaan.

11.12 De Wederpartij is verplicht aan BOXrentals bv schriftelijk te melden wanneer het risico van vervuiling van de apparatuur door chemicaliën, hoge en/of lage temperaturen, stof, zand, water, steenslag etc. groter is dan normaal.

11.13 De Wederpartij verplicht zich ertoe alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde te zullen betalen.

11.14 Bij huur van een aanhangwagen door de Wederpartij, dient deze ervoor te zorgen dat:

 • het trekkend voertuig technisch gekeurd is voor het trekken van een aanhangwagen en geldig is verzekerd het maximaal toegelaten gewicht niet overschreden wordt
 • hij beschikt over een geldig rijbewijs van het juiste type

11.15 De wederpartij is verplicht te allen tijde toegang te verlenen aan BOXrentals bv tot de ruimten waar de gehuurde apparatuur zich bevindt, ongeacht de locatie of studio.

11.16 De wederpartij is verplicht de goederen tijdig terug te brengen op het afgesproken tijdstip. Het niet naleven van de termijn heeft voor gevolg dat automatisch extra huurdagen worden aangerekend, te vermeerderen met schadeclaims die de BOXrentals bv zou krijgen doordat het verhuurde materiaal niet tijdig aan een volgende klant kan worden geleverd.

11.17 BOXrentals bv behoudt zich het recht voor om goederen na afloop van de afgesproken periode zelf bij de wederpartij op te halen. De wederpartij zal de goederen onmiddellijk ter beschikking stellen van BOXrentals bv en zal de kost voor ophaling betalen aan het geldende uurtarief.

11.18 Bij het niet terug brengen van het gehuurde materiaal of de weigering het materiaal met BOXrentals bv mee te geven bij ophaling, zal de nieuwkost van het materiaal worden aangerekend, te vermeerderen met het aantal dagen dat nodig is om de materialen opnieuw te bestellen en te laten leveren (vervangingsvergoeding). Deze dagen zullen worden aangerekend aan de afgesproken huurprijs.

11.19 Reparaties of vermeerdering van onderhoudstijd, door elke buiten de apparatuur gelegen oorzaak, waaronder door ondeskundig gebruik van (personeel van) de Wederpartij, of derden, of door het niet in acht nemen van de gebruiksvoorwaarden van de apparatuur, komen voor rekening van de Wederpartij.

 1. SCHADE

12.1 In geval van schade (diefstal, beschadigingen, gerechtelijk beslag of beslaglegging door schuldeisers, verlenging huurperiode,.. ) dient de Wederpartij direct, uiterlijk binnen 24uur, na de schadeveroorzakende gebeurtenis een uitgebreid meldingsrapport aan BOXrentals bv te zenden.

12.2 Bij verlies of diefstal van, of onherstelbare schade aan het verhuurde is de wederpartij gehouden de som van de aanschafkosten van vervangende apparatuur (op basis van nieuwe gelijkwaardige apparatuur) en de kosten van vervanging aan BOXrentals bv te voldoen. Indien het verhuurde niet onherstelbaar is beschadigd zal de wederpartij de kosten voor herstel van de schade voldoen tegen de in de markt geldende tarieven.

12.3 Na de in ontvangstname van het gehuurde materiaal door BOXrentals bv heeft deze één werkdag de tijd om de goederen te inspecteren en schade te rapporteren aan de Wederpartij. De schade zal aan de Wederpartij worden gefactureerd overeenkomstig de principes vervat in Art. 11.7.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 BOXrentals bv is niet aansprakelijk uit welke hoofde ook, voor schade veroorzaakt door of vanwege door BOXrentals bv aan de Wederpartij verhuurde zaken.

13.2 BOXrentals bv is niet aansprakelijk uit welke hoofde ook, voor schade van welke aard dan ook, die de Wederpartij lijdt doordat de verhuurde zaken, door welke oorzaak dan ook, niet of niet deugdelijk werken of hebben gewerkt.

13.3 BOXrentals bv is niet aansprakelijk uit welke hoofde ook, voor schade van welke aard dan ook, als gevolg van eigen fouten of fouten van personen werkzaam ter uitvoering van de overeenkomst met de wederpartij, personeel van BOXrentals bv daaronder begrepen.

13.4 Indien schade van welke aard dan ook is ontstaan, verband houdende met de uitvoering van de verhuurovereenkomst en BOXrentals bv, of personen door BOXrentals bv bij de uitvoering van de overeenkomst ingezet, ten gevolge van die schade door derden wordt aansprakelijk gesteld, is de Wederpartij gehouden tot de vrijwaring van BOXrentals bv en de door haar ingezette personen.

13.5 Indien de Wederpartij of derden ten gevolge van aan de Wederpartij of derden opgekomen schade, van welke aard dan ook, verband houdende met de uitvoering van de verhuurovereenkomst door BOXrentals bv bij de uitvoering van die overeenkomst ingezette personen voor het toebrengen van die schade aansprakelijk stellen, kunnen die personen zich ter uitsluiting van die aansprakelijkheid op dezevoorwaardenberoepen.

13.6 BOXrentals bv is niet aansprakelijk, uit welke hoofde ook, voor schade van welke aard den ook, veroorzaakt door de Wederpartij, haar personeel of andere tot de Wederpartij in relatie staande personen, bij gebruik van gehuurde zaken.

13.7 De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect, aan goederen en personeel van BOXrentals bv of aan derden ingehuurd door BOXrentals bv.

13.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de Wederpartij na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, en in elk geval binnen de 24 uur, de schade schriftelijk aan BOXrentals bv heeft gemeld.

13.9 Ingeval van bewindvoering, curatele en/of beslaglegging en/of anderszins op zaken van BOXrentals bv, die zich bij de Wederpartij bevinden, zal de Wederpartij alle kosten, die BOXrentals bv moet maken om haar eigendomsrecht erkend en gehandhaafd te krijgen, daaronder begrepen de kosten van vertegenwoordiging in rechte, aan BOXrentals bv dienen te vergoeden.

 1. ANNULERING

14.1 Indien de Wederpartij de gereserveerde apparatuur of diensten annuleert zijn de volgende percentages annuleringskosten van toepassing: annulering tot 48 uren voor levering, nul procent annulering tot 24 uren voor levering, 15 procent daarna 50 procent; op het moment van levering 100 procent.

 1. LEVERING VAN DIENSTEN

15.1 Voor zover in enige volgende bepaling niet uitdrukkelijk anders is verklaard zijn de voorwaarden met betrekking tot de verhuur en de verkoop van goederen onverminderd van toepassing op de levering van diensten.

15.2 Levering van diensten vindt plaats gedurende de overeengekomen termijn.

15.3 Het ter beschikking stellen van personeel vangt aan op het moment dat een personeelslid van BOXrentals bv, dan wel een door BOXrentals bv ingehuurde derde, begint met het verrichten van de werkzaam heden voor de Weder partij, waar bij reistijd, voorbereidingstijd, nacontrole, inpak- en uitpaktijd wordt gezien als het verrichten van werkzaamheden. De Wederpartij dient alle met BOXrentals bv overeengekomen uren voor personeel volgens de overeengekomen tarieven te vergoeden. Indien de Wederpartij het ter beschikking gestelde personeel voor een langere periode dan afgesproken nodig heeft, dient de Wederpartij deze uren volledig te vergoeden.

15.4 De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle wettelijke bepalingen betreffende arbeidsomstandigheden en arbeidstijden te allen tijde worden nageleefd en vrijwaart BOXrentals bv voor alle vorderingen van derden en/of officiële instanties ter zake.

15.5 De Wederpartij aanvaardt de aansprakelijkheid voor iedere schade onder andere door verwonding of overlijden van het ter beschikking gestelde personeel indien dit is veroorzaakt tijdens de periode van terbeschikkingstelling of voortvloeit uit de terbeschikkingstelling.

15.6 De Wederpartij zal de noodzakelijke verzekeringen afsluiten met betrekking tot het door BOXrentals bv ter beschikking gestelde personeel.

15.7 Het is de Wederpartij niet toegestaan om, gedurende de looptijd van de overeenkomst (met inbegrip van elke verlenging daarvan), alsmede gedurende een periode van 1 jaar na einde van de overeenkomst of verlenging daarvan, personeel van BOXrentals bv, dat bij de uitvoering van de opdracht betrokken is (geweest), in dienst te nemen of op enigerlei wijze bij de uitvoering van zijn werkzaamheden te betrekken. Bij overtreding is de Wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van eenmaal het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld) van het desbetreffende personeelslid zoals laatstelijk bij BOXrentals bv gold, verschuldigd, onverminderd het recht van BOXrentals bv volledige schadevergoeding te vorderen, indien deze hoger is dan voormelde boete.

15.8 Brengt een dienstverleningsovereenkomst tussen BOXrentals bv en de Wederpartij mee dat door BOXrentals bv ter beschikking gesteld personeel in het buitenland werkzaamheden verricht, dan dient de Wederpartij zorg te dragen voor de noodzakelijke medische verklaringen, werkvergunningen en soortgelijke op de uitvoering van de werkzaamheden betrekking hebbende bescheiden.

 

BOXrentals bv – Factuur Voorwaarden

 1. Deze factuurvoorwaarden gelden samen met de algemene voorwaarden die op de website te vinden zijn en onverminderd van toepassing zijn op elke overeenkomst met BOXrentals bv.
 2. De klant wordt geacht deze voorwaarden te kennen en ze te aanvaarden. Op eenvoudig verzoek zal een exemplaar worden overgemaakt. De algemene voorwaarden zijn eveneens te lezen op de website: http://www.boxrentals.be
 3. Betalingen gebeuren contant op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen.
 4. Bij niet betaling op de vervaldag wordt de factuur van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van 75 Euro en met een nalatigheidsintrest van 1% per maand. Indien deze intrest zou worden verminderd, zal steeds minimaal de intrest voorzien in de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van kracht zijn.
 5. Bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen-Mechelen afdeling Mechelen bevoegd.

 

BOXrentals bv – Huurvoorwaarden voertuigen (uitbreiding op algemene voorwaarden)

 1. ALGEMEEN

1.1 Deze huurvoorwaarden gelden samen met de algemene voorwaarden die op de website te vinden zijn en onverminderd van toepassing zijn op elke overeenkomst met BOXrentals bv met betrekking tot gehuurde voertuigen.

1.2 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duurtijd en de prijs zoals bedongen in de schriftelijke huurovereenkomst en na kopijname van de identiteitskaart van de huurder of zijn gemachtigde.

1.3 De huurperiode gaat in vanaf het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het voertuig in ontvangst neemt. Het voertuig wordt behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, afgeleverd op de maatschappelijke zetel van BOXrentals bv.

1.4 De huurprijs van het voertuig is, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, volledig verschuldigd voorafgaand aan de aanvang van de huurperiode. Bij gebreke aan betaling zal het voertuig niet worden afgeleverd en is de huurprijs alsnog integraal verschuldigd.

1.5 De huurovereenkomst kan, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, in geen enkele omstandigheid worden geannulleerd. De huurprijs dient ten allen tijde betaald te worden voor de bedongen huurperiode.

1.6 Op de huurder rust de verplichting om erop toe te zien dat de huurvoorwaarden zowel door de bestuurder(s) alsook door de passagiers van het voertuig worden nageleefd.

1.7 De huurder verplicht zich ertoe om BOXrentals bv ten allen tijde informatie te verschaffen omtrent het gebruik en de localisatie van het voertuig.

1.8 Het gebruik van het voertuig is, behoudens andersluidend schriftelijke akkoord, enkel toegelaten in België. In geval van andersluidend akkoord mag het voertuig enkel gebruikt worden in de landen expliciet omschreven in de huurovereenkomst.

 1. STAAT VOERTUIG

2.1 BOXrentals bv  levert het voertuig af in perfecte staat van onderhoud. De huurder dient het voertuig bij ter beschikkingstelling te inspecteren. De huurder wordt geacht het voertuig onbeschadigd te hebben ontvangen tenzij de huurder bij de inontvangstneming van het voertuig schriftelijk kenbare afwijkingen of defecten heeft omschreven in de huurovereenkomst.

2.2 De huurder kan op geen enkele wijze enige compensatie, noch een schadevergoeding bekomen van BOXrentals bv voor een defect of een tekortkoming dat zich aan het voertuig manifesteert bij aanvang van de huurovereenkomst.

 1. GEBRUIK VOERTUIG

3.1 De huurder dient zorgvuldig en als een goed huisvader om te gaan met het voertuig. De huurder dient te voldoen aan alle relevante regelgeving en technische vereisten voor het gebruik, in het bijzonder regelmatige inspectie van het motoroliepeil en andere vloeistoffen alsook de bandenspanning. Daarnaast zal de huurder het voertuig regelmatig controleren op signalementen op het dashboard omtrent eventuele noden of tekortkomingen aan het voertuig.

3.2 De huurder dient het voertuig steeds te vergrendelen. Er mag in het gehuurde voertuig niet gerookt worden.

3.3 De huurder heeft bij aanvang van de huurperiode kennis van de te gebruiken brandstof en dient de correcte brandstof te tanken. Enige schade die hieruit voortvloeit is steeds ten laste van de huurder.

3.4 De huurder is er toe verplicht het gehuurde voertuig te beschermen tegen beschadiging alsook tegen eventuele extreme weersomstandigheden (hagel, storm, etc…).

3.5 Het gehuurde voertuig moet correct gebruikt worden en uitsluitend aangewend worden waarvoor het dient. Het aanbrengen van aanpassingen of veranderingen aan het voertuig zijn in geen enkele omstandigheid toegelaten. Het voertuig mag uitsluitend gebruikt worden op de openbare weg en volgende doeleinden zijn onder elk beding uitgesloten:

o Gebruik voor race- evenementen, testritten, voertuigtests of veligheidstrainingen;

o Gebruik voor commercieel personenvervoer;

o Aanwenden voor het plegen van misdrijven of ermee verbandhoudend;

o Vervoer van brandbare, giftige of anderszins gevaarlijke stoffen;

o Vervoer van dieren;

o Meenemen van lifters.

3.6 Gedurende de huurperiode zijn alle kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig voor rekening van de huurder (bv. Tolgelden, brandstofkosten, kosten reiniging, parkeerkosten, kosten verbonden aan overlading etc… (niet limitatief)). De huurder stemt er tevens mee in alle boetes of retributies te betalen die betrekking hebben op de huurperiode en die na afloop zouden gevorderd worden van BOXrentals bv.

3.7 Wanneer de huurder een aanhangwagen huurt, moet hij ervoor te zorgen dat:

o Het trekkend voertuig technisch gekeurd is voor het trekken van de aanhangwagen;

o Het maximum toegelaten gewicht niet overschreden wordt;

o De bestuurder beschikt over een geldig rijbewijs van het juiste type.

 1. SCHADE VOERTUIG

4.1 De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die ontstaat tijdens de huurperiode of zich manifesteert ten gevolge van een gebeurtenis in de huurperiode of hier enig verband mee houdt. De huurder is hierbij volledig aansprakelijk voor alle schade die niet door de verzekering aan BOXrentals bv wordt vergoed, zowel voor de eigen schade aan het voertuig alsook voor de schade aan derden, waaronder in geval van (niet limitatief):

o Zware fout van de huurder of zijn aangestelde (dronkenschap, zware inbreuk, etc…);

o Schade onderaan het voertuig (wagensporen, verzakkingen in het wegdek, werven, etc…);

o Schade aan de bovenste gedeelten van het voertuig ten gevolge van aanrakingen met ingangspoorten, takken en bomen, zolderingen, uithangborden, verlichting, tunnels en andere hindernissen van gelijk welke aard die de hoogte van het voertuig niet bereiken, etc…);

o Schade aan het voertuig ten gevolge van aanrakingen van de zijdeuren of laadkleppen met ingangspoorten, takken en bomen, zolderingen, uithangborden, verlichting, tunnels en andere hindernissen van gelijk welke aard ten gevolge van het niet behoorlijk vergrendelen van de zijdeuren of laadkleppen;

o Schade veroorzaakt door lading.

4.2 BOXrentals bv kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige schade tijdens de huurperiode aan de goederen en/of materialen die door de huurder worden vervoerd in het gehuurde voertuig.

4.3 Het voertuig moet in dezelfde staat, zoals ontvangen, teruggebracht worden. De huurder is steeds aansprakelijk voor de teruggave onverminderd zijn verhaal op derden voor ieder verlies, beschadiging, minderwaarde en verontreiniging. Bij schade en/of verontreiniging zullen herstellingskosten, vervangingskosten dan wel poetskosten aangerekend worden.

4.4 Bij het niet nakomen van de verplichting om het voertuig schoon af te leveren aan het einde van de huurperiode zullen de schoonmaakkosten met een min. van 35,00 EURO (excl. BTW) worden aangerekend boven op de huurprijs.

4.5 De huurder of zijn gemachtigde verbinden zich ertoe BOXrentals bv onmiddellijk telefonisch en binnen de 24u schriftelijk op de hoogte te brengen in geval van:

o Diefstal

o Beschadigingen

o Gerechtelijk beslag of beslaglegging door schuldeisers

o Verlenging huurperiode

4.6 Na een ongeval, diefstal, brand of andere schade dient de huurder zich onmiddellijk in contact te stellen met de politiediensten, dan wel zich naar het dichtstbijzijnde politiebureau te begeven. Dit geldt eveneens indien het gehuurde voertuig een (lichte) beschadiging oploopt, alsook indien het ongeval te wijten is aan de bestuurder en er geen derden betrokken zijn.

4.7 Bij schade dient de huurder aan BOXrentals bv alle inlichtingen te verschaffen die dienstig kunnen zijn omtrent de gebeurtenis en dient de huurder binnen de 24 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier over te maken aan BOXrentals bv. De huurder zal zich bovendien niet onthouden van enige schulderkenning ten aanzien van derden en dient alle medewerking te verlenen voor de verdere afhandeling van de schade en/of de aansprakelijkheid.

 1. REPARATIES EN ONDERHOUDSWERKEN

5.1 Indien er dringende en reparatie- of onderhoudswerken dienen te gebeuren aan het voertuig, zal de huurder BOXrentals bv hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Het is de huurder niet toegelaten om het voertuig te gebruiken indien dit gebruik de schade of het gebrek kan verergeren en of dit kan leiden tot een verminderde verkeersveiligheid.

5.2 Noodzakelijke onderhouds- en reparatiewerken dienen te gebeuren in een door BOXrentals bv gekozen garage na schriftelijk overleg. Indien dat redelijkerwijze niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealersnet van de importeur van het desbetreffende merk. De werken mogen in elk geval pas aangevat worden na schriftelijke goedkeuring door BOXrentals bv omtrent de werken en de geraamde kostprijs ervan. Bij gebreke hieraan zijn de kosten steeds voor rekening van de huurder.

5.3 De huurder kan op geen enkele wijze enige compensatie, noch een schadevergoeding vorderen van BOXrentals bv voor een defect dat zich tijdens de huurperiode aan het gehuurde voertuig manifesteert, noch een compensatie of schadevergoeding bekomen voor een dringende reparatie of noodzakelijke onderhoudswerken die tijdens de lopende huurperiode dienen te gebeuren.

 1. BESTUURDERS VAN HET VOERTUIG

6.1 Alleen de personen die in de huurovereenkomst als bestuurder – eventueel tevens in de hoedanigheid van huurder – zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is de huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld in het huurcontract. Evenmin is onderverhuur of uitlening van het voertuig toegelaten en is het de huurder niet toegelaten om BOXrentals bvten opzichte van derden te verbinden. Indien het voertuig uit de macht van de huurder geraakt, dient hij BOXrentals bv daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

6.2 De huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders over de vereiste lichamelijke en geestelijke geschiktheid beschikken om het voertuig te besturen.

6.3 De huurder draagt de verantwoordelijkheid dat de in de huurovereenkomst opgegeven bestuurders allen beschikken over een in België geldig rijbewijs dat vereist is voor het noodzakelijke besturen van dat specifiek voertuig. De minimumleeftijd van de bestuurders betreft 23 jaar op het ogenblik van de aanvang van de huurperiode en het mimimaal beschikken over een rijbewijs van één jaar, te rekenen tot de aanvang van de huurperiode.

6.4 De huurder is er toe verplicht het gehuurde voertuig te beschermen tegen beschadigingen, diefstal alsook tegen eventuele extreme weersomstandigheden (hagel, storm, etc…).

 1. INLEVEREN VOERTUIG

7.1 Het voertuig wordt aan het einde van de huurperiode, behoudens andersluidend schriftelijke akkoord, tijdig ingeleverd op het adres van de maatschappelijke zetel van BOXrentals bv. De huurder blijft aansprakelijk voor alle schade die ontstaat tot op het tijdstip dat het voertuig werd ontvangen én geïnspecteerd door BOXrentalsbv. Na het terugbrengen van het gehuurde voertuig blijft de huurder nog 7 dagen aansprakelijk voor schade die in alle redelijkheid niet kon worden vastgesteld op het ogenblik van de inspectie door BOXrentals bv.

7.2 Bij het laattijdig terugbrengen van het voertuig worden extra huurdagen aangerekend.

7.3 Bij het niet terugbrengen van het voertuig zal de cataloguswaarde op het ogenblik dat de huurovereenkomst een aanvang nam aangerekend worden.

7.4 De eventuele vaststelling van het aantal gereden kilometers gebeurt aan de hand van de stand van de kilometerteller. Bij enig defect aan de kilometerteller tijdens de huurperiode, dient de huurder BOXrentals bvhiervan onmiddellijk in kennis te stellen, bij gebreke waaraan de huurder het defect op geen enkele wijze kan inroepen ten aanzien van BOXrentals bv.

7.5 De huurder zal het voertuig met een volle brandstoftank ontvangen. Op het einde van de huurovereenkomst wordt het voertuig eveneens met een volle brandstoftank afgeleverd. Als het gehuurde voertuig niet met een volle brandstoftank wordt teruggebracht, worden zowel de tankkosten voor een volle tank in rekening gebracht aan de geldende brandstofprijzen op de desbetreffende datum, alsook de servicekosten, begroot aan de hand van de huurtarieven van het voertuig rekeninghoudend met de duurtijd, de kilometers én de verplaatsing noodzakelijk de tankbeurt.